اصول نور پردازی 1

میزان نور مورد نیاز در هر فضا، بستگی به کارایی آن دارد. فعالیت های مختلفی در هر فضا انجام می شوند که به میزان متفاوتی از نور احتیاج دارند. قبل از طراحی نورپردازی، به کارکرد فضای مورد نظر و نیازهای روشنایی لازم برای انجام فعالیت در آن، به خوبی فکر کنید.