اصول نورپردازی2

تغییر نور، در طول روز حالت های روحی مختلفی را در افراد ایجاد می کند. این اصل را می توانید در طراحی روشنایی برای فضاهای داخلی نیز به کار برید. به این ترتیب، با استفاده از نورهای مختلف در این فضاها، حالت روحی متفاوتی را خلق می کنید.
کمبود نور طبیعی یا نور ناکافی مصنوعی، می تواند حالت افسردگی در افراد ایجاد کند.
سرتونین که از جمله مواد شیمیایی مغز انسان است، در نور کم کاهش یافته و در افراد حالت های احساسی منفی را به وجود می آورد. برعکس، نور کافی سبب ترشح سرتونین شده و شادی را در افراد تشدید می کند.
حتما، این موارد را در طراحی نورپردازی لحاظ کنید.